Algemene Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De dienst “Superbrains” wordt u aangeboden door het bedrijf Super Brains B.V.. Aan het gebruik van Superbrains zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Superbrains te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Super Brains B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Begrippen/Definities

In deze licentie wordt verstaan onder:

  1. User: Een gebruiker van Superbrains zonder een behandelovereenkomst met een zorgaanbieder
  2. Service User: Een gebruiker van Superbrains als onderdeel van een zorg of behandelovereenkomst met een zorgaanbieder
  3. Naaste: Een naaste (familie, vriend of relatie) welke op verzoek van een User of Service User in de gegevens in Superbrains mee kan kijken. De User of Service User bepaalt tot welke gegevens de naaste toegang heeft.
  4. Coach: Een coach staat een Service User bij in het gebruik van Superbrains. De relatie tussen een coach een Service User ontstaat ten gevolge van een behandelovereenkomst met een Zorgaanbieder.
  5. Behandelaar: Een behandelaar staat een Service User bij in het gebruik van Superbrains. De relatie tussen een coach en een Service User ontstaat ten gevolge van een behandelovereenkomst met een Zorgaanbieder.
  6. Buddy: Een buddy staat een User of Service User bij in het gebruik van Superbrains. Een User of Service User kiest een Buddy tijdens het gebruik van Superbrains.
  7. Zorgaanbieder: Een zorgaanbieder zet Superbrains in bij het leveren van mentale zorg. Zij sluit daartoe een behandelovereenkomst met een Service User. Met Superbrains levert de Zorgaanbieder de Service User de eigen zorgdienst.
  8. Platform Superbrains: Een Digitaal platform voor en door mensen met ADHD en andere mentale stoornissen. Het platform bestaat uit een app, een website en content en dient als ondersteuning en behandeling van ADHD en overige patiënten. De Superbrains Website en app bevatten dezelfde functionaliteiten en content.
  9. Content: content wordt geleverd door content leveranciers. Deze kunnen zijn Dokter Brains, een Behandelaar of Coach en een Buddy.
   1. Dokter Brains: Dokter Brains is een animatierobot die gebruikers bijstaat in het gebruik van Superbrains. Hij deelt met hen zijn kennis en kunde. Superbrains is verantwoordelijk voor de kennis en kunde van Doktor Brains. Doktor Brains ontleent zijn kennis aan domeinexperts op het gebied van ADHD en mentale stoornissen.
   2. Behandelaar en Coach: Een behandelaar is een mens die kennis deelt met Service Users. Superbrains is niet verantwoordelijk voor de kennis en kunde van deze coach. De coach is in dienst van een zorgaanbieder.
   3. Buddy: Een Buddy is een ervaringsdeskundige die antwoorden geeft op vragen van Users en Service Users. Superbrains is niet verantwoordelijk voor de door de Buddy verstrekte  informatie. 

 

 • Versies:
 1. Basis: Basis is als instapversie beschikbaar. De basiscontent en functionaliteit van Superbrains is in deze versie beschikbaar. Een relatie aangaan met een coach of behandelaar is in deze versie niet mogelijk. Tevens is het niet mogelijk gebruik te maken van:
  • Chat en videobellen 
  • OTP
  • 250 Premium Tools
  • Coaching Stappenplan
 2. Premium: Premium is de uitgebreide versie van Superbrains. De Service User kan van alle content en functionaliteit van Superbrains gebruik maken inclusief het aangaan van een relatie met een coach en behandelaar. Tevens bevat Premium ondersteuning bij Dossiervorming en het delen van Data. De Premium versie is maximaal 14 dagen gratis te gebruiken ter oriëntatie op bruikbaarheid van Superbrains en het abonnement door een gebruiker.

 

Artikel 1 Gebruik van de dienst

1.1 Om Superbrains te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.2 U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Super Brains B.V. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Super Brains B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.3 Met Superbrains worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Superbrains B.V. voor meer informatie.

Artikel 2 Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Superbrains te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 Daarnaast is het verboden bij Superbrains:

 • Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
 • Informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);- informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
 • Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
 • Anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • Voor commerciële doeleinden in te zetten;
 • En verder al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.


2.3 Indien Super Brains B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Super Brains B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4 Indien naar het oordeel van Super Brains B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Super Brains B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Super Brains B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 Super Brains B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.6 Super Brains B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Super Brains B.V. van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

 

Artikel 3 Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Super Brains B.V. spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 Super Brains B.V. onderhoudt Superbrains actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Super Brains B.V. dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3 Super Brains B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Superbrains aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Super Brains B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Super Brains B.V. zal minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.


Artikel 4 Intellectueel eigendom

4.1 Het platform Superbrains, de bijbehorende software en de content behoren tot het intellectueel eigendom van Super Brains B.V. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Super Brains B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Super Brains B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.

4.3 U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.4 Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.

4.5 Indien u informatie stuurt naar Super Brains B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6 Super Brains B.V. zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Super Brains, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Super Brains B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Super Brains B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel 5 Subscriptions

5.1 Superbrains account holders may access Superbrains in two ways:

 1. Free (“Superbrains Basis”): a free-of-charge program, which gives unlimited access to the basics  

features and content of Superbrains.

 1. Paid Subscription (“Superbrains Premium”): a subscription fee-based program, which gives access to all content including and beyond the “Basis” offering. You will only have access to Superbrains Premium while your subscription is active and subsisting. You may have access to a free trial period of Superbrains Premium in accordance with certain promotional offers. You may access Superbrains Premium in the following ways: by purchasing a subscription to the Products from the Website, within the Apps, where allowed by the App marketplace partners, or through a bundle with one or more of our bundle subscription partners. Please note that if you purchase a subscription through the Apple iTunes Store or our iPhone application, the sale is final, and we will not provide a refund. Your purchase will be subject to Apple’s applicable payment policy, which also may not provide for refunds. If you purchase a subscription through the Google Play store, the sale is final and we will not provide a refund. Your purchase will be subject to Google’s applicable payment policy, which also may not provide for refunds. If you purchase through one or more of our bundle subscription partners, the purchase may be further subject to the Terms and Conditions of such partners, and payment and management of the bundle subscription may be administered by them. Additionally, you may receive access to Superbrains Premium via your Community (as defined and further outlined in section 2.8 below). In such instance, you may still be required to provide Your payment information in order to access Superbrains Premium.

5.2 You may access Superbrains Premium via a monthly or annual subscription option. For the purposes of our monthly and yearly subscriptions, a month constitutes 30 calendar days and a year constitutes 365 calendar days. Each subscription period has a 14-days free trial period, which give unlimited access to ten days of Superbrains Premium.

5.3 Our “Monthly” subscription is paid in monthly installments. For each month that your monthly subscription is active, you acknowledge and agree that Superbrains is authorized to charge the same credit card as was used for the initial subscription fee or other payment method as set forth in section (the “Payment Method”). The monthly renewal subscription fees will continue to be billed to the Payment Method you provided until cancelled. You must cancel your subscription before it renews in order to avoid billing of the next month’s subscription fee to the Payment Method you provided. Refunds cannot be claimed for any partial-month subscription period.

5.4 Our “Yearly” subscription is paid for by an upfront payment with automatic annual renewals. You acknowledge and agree that Superbrains is authorized to charge the Payment Method used for (i) the initial annual subscription fee at the rate secured at the time of purchase, and (ii) the non-discounted renewal subscription fee(s). You must cancel your subscription before it renews in order to avoid billing of the renewal subscription fee to the Payment Method you provided. Refunds cannot be claimed for any partial subscription period.

5.5 You agree to promptly notify Superbrains of any changes to the Payment Method you provided while any subscriptions remain outstanding. You are responsible for all applicable fees and charges incurred, including applicable taxes, and all subscriptions purchased by you.

5.6 In the course of your use of the Products, Superbrains and its third party payment service provider may receive and implement updated credit card information from your credit card issuer in order to prevent your subscription from being interrupted by an outdated or invalid card. This disbursement of the updated credit card information is provided to Superbrains and Superbrains’s third party payment service provider at the sole election of your credit card issuer. Your credit card issuer may give you the right to opt-out of the update service. Should you desire to do so, please contact your credit card issuer.

5.7 Our obligation to provide the Products only comes into being when we take receipt of your Order, and we confirm your purchase to you by email. We shall confirm your Order and send you an email to confirm your access to the subscription purchased. Please quote the Order number in all subsequent correspondence with us. Prices in US Dollars and Euros include local taxes. All prices in Pound Sterling include VAT unless otherwise stated. You agree not to hold us responsible for banking charges incurred due to payments on your account. If payment is not received by us from the Payment Method you provided, you agree to pay all amounts due upon demand by us. You agree that you are not permitted to resell any Products purchased through Superbrains for commercial purposes

 5.8 “Gift Subscriptions” are pre-paid memberships to the Products. A person who purchases the gift is referred to in these terms as the “Giftor”. A person who receives and redeems a Gift Subscription to the Products is referred to in these terms as the “Recipient”. Gift subscriptions are paid for by a one-time upfront payment. Once bought, the Giftor will receive an Order confirmation and receipt. The Superbrains gift subscription will be sent to the Recipient on the Giftor’s specified date. Gifting codes can only be used once in the country for which they were purchased and cannot be redeemed for cash, resold or combined with any other offers, including free trial. Please note that gifting codes cannot be redeemed if the Recipient has already purchased a subscription through the Apple iTunes Store or our iPhone application, or the Google Play Store or our Android application. We will automatically bill the Payment Method you provided for any purchased Gift Subscriptions at the time of purchase, not delivery. There are no refunds or other credits for Gift Subscription that are not redeemed. Superbrains will notify the Recipient prior to the end of the Gift Subscription that the gift period is about to expire. Superbrains is not responsible if a Gift Subscription is lost, stolen or used without permission.

5.9 CORPORATE AND OTHER CONSUMER COMMUNITIES: Many consumer communities (corporations, universities, hospitals, etc.) (“Community” or “Communities”) purchase and introduce the Products to their employees and members. In some cases, these Communities may supplement these Terms with their own terms and conditions, which may include additional terms around subscription redemption, usage or supplementary payment for Superbrains Premium access. In such event, these Community terms and conditions shall also apply to your use of the Products. In the event of any conflict with such additional terms and these Terms, the additional terms shall prevail.

5.10 Changing fees and charges: We reserve the right to change our subscription plans or adjust pricing for our service or any components thereof in any manner and at any time as we may determine in our sole and absolute discretion. Except as otherwise expressly provided for in these Terms, any price changes or changes to your subscription plan will take effect following notice to you.

5.11 Cancellation by you

5.11.1 You may cancel a Monthly subscription at any time. Cancellation is effective at the end of the applicable monthly period. Please make any such cancellation by visiting our website or emailing support@superbrains.nl.

5.11.2 You may cancel a Yearly subscription plan at any time. Cancellation is effective at the end of the applicable annual period. Additionally, our Yearly subscription plan is offered with a 30-day money back guarantee, which entitles you to a full refund upon cancellation and emailing support@superbrains.nl to request a refund. Such refund requests must be made within the first 30 calendar days from your first date of payment. You are entitled to one refund only. After your refund, any future subscriptions will no longer qualify for the 30-day money back guarantee. No such refunds will apply to subsequent renewals of the Yearly subscription or subscriptions purchased through the Apple iTunes Store or our iPhone application, or the Google Play Store or our Android application.

5.11.3 Please note that if you purchase a subscription through the Apple iTunes Store or our iPhone application, you may cancel your subscription by cancelling automatic renewal of paid In App Subscriptions by selecting Manage App Subscriptions in your iTunes Account settings and selecting the subscription you want to modify. If you purchase a subscription through the Google Play store you may cancel automatic renewals in account settings under Subscriptions in the Google Play app, or according to the current process outlined by Google Play.

5.12 Cancellation by us: We may suspend or terminate your use of the Products as a result of your fraud or breach of any obligation under these Terms. Such termination or suspension may be immediate and without notice. A breach of these Terms, includes without limitation, the unauthorized copying or download of our audio or video content from the Products.

5.13 Promotion and discount code: Any promotion code or offer (including the Special Discount Pricing Options) provided by us may not be used in conjunction with any other promotion code or offer, past or present. Introductory offers are only available to new users of the Products, except where expressly stated otherwise. Previous users or trial users of the Products do not qualify as new users. No promotion code or discount will apply to corporate or other Community subscriptions. Unless otherwise set forth in the terms of any promotion, all pricing promotions or discounts will apply to the initial period of the subscription, and any renewals will be charged at the non-discounted rate for the type of subscription purchased.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Super Brains B.V. beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis.

6.2 Super Brains B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Super Brains B.V. meldt.

6.4 In geval van overmacht is Super Brains B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

6.5 Superbrains is niet aansprakelijk voor onjuiste content geplaatst door een Coach, een Behandelaar of een Buddy.

Artikel 7 Wijzigingen prijzen en voorwaarden

7.1 Super Brains B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

7.2 Super Brains B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

7.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.  

 
Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Superbrains worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Super Brains B.V. gevestigd is.

8.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

8.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Super Brains B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

8.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

8.6 Super Brains B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Superbrains of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Gebruikersvoorwaarden Superbrains

Versie 27 Januari 2021

Baas in eigen Brains.

Gratis downloaden: