Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN SUPER BRAINS

 

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Platform Super Brains en alle aanbiedingen van het bedrijf Super Brains B.V. gevestigd aan de Van Alkemadehof 51 te (3031 PB) Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64792218. De dienst “Super Brains” wordt u via internet aangeboden. Door Platform Super Brains te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

 

Artikel 1.    Definities

 • De in deze gebruiksvoorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben de betekenis die daaraan in dit artikel wordt toegekend.

Behandelaar: Een Behandelaar staat een Service User bij in het gebruik van Platform Super Brains. De relatie tussen een Behandelaar/Coach en een Service User ontstaat ten gevolge van een behandelovereenkomst met een Zorgaanbieder.

Blended care: Een behandeling in combinatie met Platform Super Brains.

Buddy: Een Buddy staat een User bij in het gebruik van Platform Super Brains. Een User kiest een Buddy tijdens het gebruik van Platform Super Brains.

Coach: Een Coach staat een Service User bij in het gebruik van Platform Super Brains. De relatie tussen een Coach een Service User ontstaat ten gevolge van een behandelovereenkomst met een Zorgaanbieder. Een Coach is altijd een Behandelaar, maar niet iedere Behandelaar is Coach.

Content: Content wordt geleverd door contentleveranciers. Dat kunnen zijn Dr. Brains, een Behandelaar of Coach en een Buddy.

 1. Brains: Dr. Brains is een animatierobot die gebruikers bijstaat in het gebruik van Platform Super Brains. Hij deelt met hen zijn kennis en kunde. Super Brains B.V. is verantwoordelijk voor de kennis en kunde van Dr. Brains. Dr. Brains ontleent zijn kennis aan domeinexperts op het gebied van ADHD.
 2. Behandelaar/Coach: Een Behandelaar/Coach is een natuurlijk persoon die kennis deelt met Service Users. Super Brains B.V. is niet verantwoordelijk voor de kennis en kunde van deze Behandelaar/Coach. De Behandelaar/Coach is in dienst van een Zorgaanbieder.
 3. Buddy: Een Buddy is een ervaringsdeskundige die antwoorden geeft op vragen van Users. Super Brains B.V. is niet verantwoordelijk voor de door de Buddy verstrekte informatie.

Digital coach: Een Behandelaar/Coach die een digitale behandeling levert aan de Service User. Digital coach is een onderdeel van een behandelovereenkomst. Na het afronden van de behandeling kan de Service User met een nazorgbehandeling starten.

Lifestyle coach: Een Lifestyle coach is een natuurlijke persoon die niet op grond van een behandelovereenkomst een User bijstaat in het gebruik van Platform Super Brains.

Naaste: Een Naaste (familie, vriend of relatie) welke op verzoek van een User in de gegevens in Platform Super Brains mee kan kijken. De User bepaalt tot welke gegevens de naaste toegang heeft.

Overeenkomst: de Overeenkomst voor de levering van het Platform Super Brains door Super Brains B.V. aan de User.

Partijen: Super Brains B.V. en de User van Super Brains.

Platform Super Brains: Het digitaal platform voor en door mensen met ADHD. Het platform bestaat uit een website, een app en Content en dient als ondersteuning en behandeling van ADHD-patiënten.

Service User: een gebruiker van Platform Super Brains als onderdeel van een zorg of behandelovereenkomst met een Zorgaanbieder.

Super Coins/Diamonds: Spaarpunten die door de Service User binnen het Platform Super Brains kunnen worden verdiend en die ingewisseld kunnen worden voor producten. Super Coins/Diamonds kunnen door de Service User niet worden ingeruild voor contant geld en bij verlies vindt geen compensatie of vervanging plaats.

User: Iedere gebruiker van Platform Super.

Versies: Platform Super Brains is beschikbaar in de volgende versies:

 1. Basis: Basis is als instapversie gratis beschikbaar. De basiscontent en functionaliteit van Super Brains is in deze versie beschikbaar. Een relatie aangaan met een Coach of Behandelaar is in deze versie niet mogelijk. Maximaal unlocken t/m level 7.
 2. Premium: Premium is de professionele versie van Super Brains. De User kan van alle content en functionaliteit van Super Brains gebruik maken inclusief het aangaan van een relatie met een Lifestyle coach of Behandelaar. Tevens bevat Premium ondersteuning bij Dossiervorming en het delen van Data.
 3. Virtual Practice: Virtual practice is tegen betaling te gebruiken door een Behandelaar of Lifestyle coach. Hij kan in Super Brains zijn relaties met Users onderhouden.
 4. Admin: Admin is tegen betaling te gebruiken door een organisatie beheerder. Hij kan in Super Brains Users aanmaken en onderhouden en opdrachten geven tot het betalen van diensten.

Zorgaanbieder: Een zorgaanbieder zet Platform Super Brains in bij het leveren van ADHD-zorg. Zij sluit daartoe een behandelovereenkomst met een Service User. Met Platform Super Brains levert de Zorgaanbieder de Service User de zorgdienst Blended Care of Digital Coach. Een Behandelaar levert Blended Care en een Behandelaar/Coach levert Digital Coach.

 • Alle van de hierboven gebruikte woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
 • De aanduidingen boven de artikelen hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid van de gebruiksvoorwaarden te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperken zich derhalve niet tot die aanduiding.

 

Artikel 2.    Voorwaarden voor het gebruik van de dienst

 • Om Platform Super Brains te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
 • U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Super Brains B.V. mag ervan uit gaan dat alle handelingen die vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord worden uitgevoerd, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Super Brains B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
 • U kunt gebruik maken van een pincode om de toegang tot uw account extra af te schermen.
 • Super Brains B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen, wachtwoorden en pincodes en mag ervan uitgaan dat u zich aanmeldt met uw gebruikersnaam, wachtwoord en pincodes. Zodra u weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen, wachtwoorden en/of pincodes in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u Super Brains B.V. daar direct schriftelijk of elektronisch van op de hoogte stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen. U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het beveiligingsniveau van uw wachtwoord.
 • Met Platform Super Brains worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor verwerking van persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Super Brains B.V. voor meer informatie.
 • Platform Super Brain is slechts voor u toegankelijk als u 16 jaar of ouder bent.
 • Bij het aanmaken van een account wordt u verzocht een gebruikersnaam (alias) te gebruiken om uw anonimiteit te borgen.
 • Platform Super Brains is alleen voor educatieve en informatieve doeleinden. Inhoud op Platform Super Brains (inclusief antwoorden, nieuws en tips) is geen vervanging voor een medisch advies, diagnose of behandeling. U dient Platform Super Brains niet te gebruiken in geval van nood of spoedeisend zorg. Bij een medisch (nood)geval dient u niet uit te gaan van de Inhoud van Super Brains, maar dient u contact op te nemen met uw arts, uw lokale hulpdiensten of het alarmnummer 112.

 

Artikel 3.    Verboden handelingen

 • Het is verboden Platform Super Brains te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 • Daarnaast is het ten aanzien van het gebruik van Platform Super Brains verboden:
 • Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
 • Informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (off topic);
 • Informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze wettelijk toegestaan is);
 • Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
 • Anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daarentegen te kunnen verdedigen;
 • De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • Het voor commerciële doeleinden in te zetten;
 • Al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.
 • Indien Super Brains B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Super Brains B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
 • Indien naar het oordeel van Super Brains B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Super Brains B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Super Brains B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 • Super Brains B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 • Super Brains B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Super Brains B.V. van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

 

Artikel 4.    Beschikbaarheid en onderhoud

 • Super Brains B.V. spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 • Super Brains B.V. onderhoudt Platform Super Brains actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Super Brains B.V. dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 • Super Brains B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Platform Super Brains aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Super Brains B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Super Brains B.V. zal minstens 30 (dertig) dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.

 

Artikel 5.    Intellectueel eigendom

 • Het Platform Super Brains, de bijbehorende software en de Content behoren tot het intellectueel eigendom van Super Brains B.V. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Super Brains B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Super Brains B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.
 • U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen.
 • Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen.
 • Indien u informatie stuurt naar Super Brains B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk mankeert.
 • Super Brains B.V. zal geen kennisnemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Platform Super Brains, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of Super Brains B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Super Brains B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 6.    Vergoeding voor de dienst

 • Aan het gebruik van Platform Super Brains is een vergoeding per jaar verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan. Daarnaast kan er periodiek een bedrag worden betaald dat gerelateerd is aan bepaalde functionaliteiten. Ook deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.
 • Super Brains B.V. hanteert de volgende tariefstructuur:
 • Basis (gratis);
 • Premium (betaald): een (Service) User kan gratis binnen Basis maximaal 3 (drie) Naasten uitnodigen;
 • Betaling kan worden verricht via automatische incasso, via eigen overboeking, via iDeal, via creditcard, via PayPal, via App Store, via Play Store of volgens de betaalinstructie op de website.
 • Omdat Platform Super Brains direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk om bij een betaalde versie van Platform Super Brains, een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

 

Artikel 7.    Aansprakelijkheid

 • Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid van Super Brains B.V. beperkt tot de hoogte van een bedrag gelijk aan hetgeen u verschuldigd bent voor de 3 (drie) maanden voorafgaand aan het moment van de schade brengende gebeurtenis.
 • Super Brains B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Voorwaarde voor ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen 2 (twee) maanden na ontdekking schriftelijk bij Super Brains B.V. heeft gemeld.
 • In geval van overmacht is Super Brains B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daarvoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, ongeplande staking, uitsluiting, externe bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, buitengewone omstandigheden.
 • Super Brains B.V. is niet aansprakelijk voor onjuiste Content geplaatst door een Coach, een Behandelaar of een Buddy.

 

Artikel 8.    Duur en opzegging

 • De Overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de betaalde dienst gebruikt en wordt aangegaan voor de duur van 1 (één) jaar, 1 (één) maand of levenslang (Lifetime abonnement).
 • Ten aanzien van een Overeenkomst voor de duur van 1 (één) jaar wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds dezelfde periode. Indien u als consument de Overeenkomst aangaat, kunt u na stilzwijgende verlenging op ieder moment de Overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 1 (één) maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds tegen het einde van het jaarlijkse abonnement opzeggen met een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
 • Indien u de Overeenkomst aangaat ten behoeve van een behandelovereenkomst met de Zorgaanbieder, zal de Zorgaanbieder de Overeenkomst voor u afsluiten. In dit geval dat u al een betaalde versie van Platform Super Brains heeft, zal alsnog een nieuwe Overeenkomst ingaan en komt uw oude Overeenkomst te vervallen.
 • Super Brains B.V. kan de Overeenkomst beëindigen indien u 18 (achttien) maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

 

Artikel 9.    Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 • Super Brains B.V. mag deze voorwaarden, alsook de prijzen, op ieder moment aanpassen.
 • In afwijking op hetgeen is bepaald in lid 1 van dit artikel zijn prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst alleen toegestaan, indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Super Brains B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste 30 (dertig) dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst, zodat u daar kennis van kunt nemen.
 • Na wijziging van deze gebruiksvoorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en vervallen de oude.
 • Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 10. Overige bepalingen

 • De voorwaarden voor het gebruik van Super Coins/Diamonds worden in de gebruiksvoorwaarden Spaarprogramma bepaald. U gaat hier mee akkoord en u verklaart de gebruiksvoorwaarden Spaarprogramma te hebben geraadpleegd.
 • Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hier tevens aan voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 • De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Super Brains B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 • Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Het nietige of niet afdwingbare gedeelte zal door Super Brains B.V. worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover rechtens toegestaan.
 • Super Brains B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die Platform Super Brains of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor u redelijkerwijs onacceptabel is, heeft u het recht de Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling op te zeggen.

 

 • Toepasselijk recht
 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niets anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

Gebruiksvoorwaarden Super Brains

Versie 20 maart 2019

Baas in eigen Brains.

Direct Super Brains gratis downloaden