Privacy & Veiligheid

Wanneer u de app en/of de website (www.superbrains.nl) van Super Brains B.V (hierna: Platform Superbrains) installeert en/of gebruikt wordt u gevraagd een aantal gegevens te verstrekken. Op deze gegevens is deze privacyverklaring van toepassing. Super Brains B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij streven er dan ook naar om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en dit conform de geldende privacyregels te doen. In deze privacyverklaring leest u belangrijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van Platform Superbrains. Wij raden u aan voor installatie en gebruik van Platform Superbrains dit document zorgvuldig door te lezen. 

Super Brains B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de verwerkings doelstellingen en het daarop gebaseerde privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een mogelijke update.

Onze privacyverklaring komt erop neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
 • niet met anderen zullen delen (behoudens uw behandelovereenkomst);
 • zorgvuldig beheren en beveiligen. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van Platform Superbrains.

 

 • Welke type persoonsgegevens worden verzameld? 

Super Brains B.V. verzamelt en verwerkt alleen die gegevens doordat u zelf gebruik maakt van onze diensten en/of u zelf verstrekt heeft via Platform Superbrains voor het verrichten van een reguliere bedrijfsactiviteit en het uitoefenen van de overeenkomst, tenzij anders aangegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum, geboorteplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke gevraagd in het kader van een behandelovereenkomst;
 • (Profiel)foto;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Gezondheidsgegevens.

 

 • Doeleinden en rechtsgronden

De gegevens die Super Brains B.V. verzamelt, worden slechts gebruikt met het doel het gebruik van Platform Superbrains te faciliteren. Uw persoonsgegevens worden in geen enkel geval, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, voor commerciële doeleinden aan derde partijen verstrekt.

Super Brains B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de behandelovereenkomst;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Super Brains B.V. analyseert uw gedrag op Platform Superbrains om daarmee Platform Superbrains te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Super Brains B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 • Bewaartermijn 

Super Brains B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Super Brains B.V. hanteert een bewaartermijn van een maand. De persoonsgegevens die Super Brains B.V. langer moet bewaren, zoals gegevens voor de Belastingdienst, zijn hiervan uitgezonderd.

 

 • Uw rechten 

U heeft het recht om inzage van uw persoonsgegeven in te zien en deze te corrigeren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet (meer) ter zake zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden gewerkt.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Super Brains B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Onderaan deze pagina kunt u de contactgegevens vinden om ons uw verzoek te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 • Data delen Zorgaanbieder

Super Brains B.V. is verplicht al uw gebruikersdata te delen met de Zorgaanbieder als u als gebruiker volgens een behandelovereenkomst met een Zorgaanbieder de zorgdiensten Blended Care of Digital coach af neemt. Deze plicht van Superbrains B.V. vloeit voort uit de wettelijke plicht van de Zorgaanbieder om dossier te voeren tijdens de looptijd van een behandelovereenkomst. De Zorgaanbieder archiveert dit dossier gedurende de wettelijke bewaartermijn. Indien de gebruiker Super Brains B.V. de plicht tot data delen met de Zorgaanbieder niet toestaat is behandeling volgens de behandelovereenkomst niet mogelijk.

Daarnaast ontvangt Super Brains B.V. gegevens (naam, achternaam, e-mailadres en patiëntennummer) van Zorgaanbieders ten aanzien van de uitvoering van de behandelovereenkomsten.  

 

 • Verwerkersovereenkomst

Superbrains verwerkt al uw gegevens als u als gebruiker volgens een behandelovereenkomst met een Zorgaanbieder de zorgdiensten Blended Care of Digital Coach af neemt.

Voor deze verwerking heeft Super Brains B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten met uw Zorgaanbieder. 

 

 • Intrekken toestemming

U heeft het recht om uw gegeven toestemming voor de verwerking hiervan te allen tijde in te trekken. U kunt in de settings (instellingen) bepalen welke gegevens u deelt met behandelaars. Dit kunt u te allen tijde aanpassen.

 

 • Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens

U bent verplicht om persoonsgegevens te verstrekken ter uitvoering van een behandelovereenkomst en koopovereenkomst (aankopen in de webshop). De overeenkomst kan anders niet nagekomen worden.

 

 • Geautomatiseerde besluitvorming

Super Brains B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Super Brains B.V.) tussen zit. 

 

 • Data delen met derden

Super Brains B.V. deelt in overleg met u data met derden. Dit betreft o.a. Zorgverzekeraar, en SBGGZ. U wordt in Super Brains B.V. in een dialoogbox gevraagd hier toestemming voor te geven. De dialoogbox vermeldt concreet voor welke doeleinden deze data gedeeld wordt. Indien deze toestemming niet wordt gegeven, vindt het delen van data niet plaats.

 

 • Cookies

Super Brains B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 • Beveiliging

Super Brains B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die u onderaan de pagina kunt vinden. 

 

 • Verwerking buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt zijn daarvoor passende waarborgen getroffen (bijvoorbeeld concrete waarborgen op grond van “European Union Model Clauses”).

 

 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 • Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met:

 

SUPER BRAINS B.V.

Beetsstraat 5

3261 PL Oud-Beijerland

fg@superbrains.nl

KvK: 64792218

Baas in eigen Brains.

Gratis downloaden: