Privacy & Veiligheid

Bij het installeren en / of gebruiken van de app en / of de website (www.superbrains.nl) van Super Brains BV (hierna: Platform Superbrains) wordt gevraagd om een ​​aantal gegevens op te geven. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze gegevens. Super Brains BV doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Wij streven er dan ook naar om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en dit te doen in overeenstemming met de geldende privacyregels. In deze privacyverklaring vindt u belangrijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van Platform Superbrains. We raden u aan dit document zorgvuldig te lezen voordat u Platform Superbrains installeert en gebruikt.

Super Brains BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de verwerkingsdoeleinden en het daarop gebaseerde privacy statement. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een mogelijke update.

In onze privacyverklaring staat hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, namelijk:

 • alleen voor doeleinden die met u zijn overeengekomen;
 • uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met anderen (onder voorbehoud van uw behandelovereenkomst);
 • dat wij niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk voor het beoogde doel.
 • wij beheren  en beveiligen uw persoonsgegevens  zorgvuldig.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van Platform Superbrains.

 • Welke soorten persoonlijke gegevens worden verzameld?  

Super Brains BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen doordat je zelf gebruik maakt van onze diensten en / of je deze zelf via Platform Super Brains verstrekt hebt voor het uitvoeren van een reguliere bedrijfsactiviteit en de uitvoering van de overeenkomst, tenzij in deze privacyverklaring anders aangegeven is. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam- en adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum, geboorteplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens opgevraagd door de verantwoordelijke in het kader van een behandelovereenkomst;
 • Profielfoto;
 • Internetbrowser en apparaattype;
 • Gezondheidsgegevens.
 •  Doeleinden en juridische gronden

De gegevens die Super Brains BV verzamelt, worden alleen gebruikt om het gebruik van Platform Superbrains te vergemakkelijken. Gegevens die Super Brains verzameld zullen niet worden gedeeld en/of verwerkt voor andere doeleinde dan uiteengezet in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Super Brains BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de behandelovereenkomst;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
 • Om u de mogelijkheid te bieden om een ​​account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Super Brains BV analyseert jouw gedrag op Platform Superbrains om daarmee Platform Superbrains te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Super Brains BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij hebben niet de intentie om gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken (zonder toestemming van ouder en/of voogd). Indien u vermoed dat dit wel het geval is kunt u contact opnemen met fg@superbrains.nl.

 • Opslag van data

De gegevens die wij van onze gebruikers ontvangen wordt in versleutelde vorm bij beveiligde servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen. Deze servers zijn van Amazon Web Services (AWS). AWS is marktleider op het gebeid van hosting services en hebben beveiliging als hoogste prioriteit. Meer informatie over beveiliging, waaronder het beveiligingsbeleid, bij AWS kunt u vinden via https://aws.amazon.com/security/security-resources/.

 • Bewaartermijn

Super Brains BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Data gerelateerd aan uw account zal definitief en herroepelijk worden verwijderd in het geval uw account : (1) inactief is voor een periode van twee (2) jaar; en/of (2) u geen “Superbrains Premium” heeft afgenomen. Daarnaast zullen wij uw data binnen 30 dagen definitief en herroepelijk verwijderen, indien u hiertoe een verzoek heeft gedaan via een e-mail aan fg@superbrains.nl.

Betalingsgegevens gerelateerd aan uw aankoop zullen tijdens de gehele looptijd van de overeenkomst bewaard blijven, met inachtneming van wettelijke verplichtingen en van toepassing zijnde wettelijke termijnen. Dit geldt niet voor betaal- en/of credit card informatie, nu deze gegevens worden verwerkt door een derde partij die onze betalingen verwerkt.

In het geval wij data hebben verzameld gebaseerd op uw toestemming om marketing advertenties te ontvangen, zullen wij deze data gebruiken totdat u uw toestemming intrekt of van toepassing zijnde wetgeving verlangt dat deze data niet langer wordt gebruikt.

Indien data is verzameld in het kader van vragen en verzoeken van gebruikers, dan zal deze data bewaard blijven zolang dit noodzakelijk is voor de verwerking en beantwoording van deze vragen en verzoeken.

De persoonsgegevens die Super Brains BV voor een langere periode dient te bewaren, zoals gegevens voor de Belastingdienst, zijn hiervan uitgesloten.

 • Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en deze te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren indien deze onjuist, onvolledig, niet (of niet meer) relevant zijn of indien gebruikt in strijd met een wettelijke regeling. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Super Brains BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Onderaan deze pagina vindt u de contactgegevens om ons uw verzoek te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart in deze kopie. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 • Gegevens delen Zorgverlener

Super Brains BV is verplicht al uw gebruikersgegevens met de Zorgaanbieder te delen indien u als gebruiker de Blended Care of Digitale coachzorg afneemt in overeenstemming met een behandelovereenkomst met een Zorgaanbieder. Deze verplichting van Super Brains BV vloeit voort uit de wettelijke verplichting van de Zorgaanbieder om gedurende de looptijd van een behandelovereenkomst een dossier bij te houden. De zorgaanbieder archiveert dit dossier tijdens de wettelijke bewaartermijn. Indien de gebruiker Super Brains BV niet toestaat de gegevens met de Zorgverlener te delen, is behandeling volgens de behandelovereenkomst niet mogelijk.

Daarnaast ontvangt Super Brains BV gegevens (naam, achternaam, e-mailadres en patiëntnummer) van Zorgverleners met betrekking tot de uitvoering van de behandelovereenkomsten.

 • Verwerkersovereenkomst

Super Brains BV verwerkt al uw gegevens als u als gebruiker de diensten Blended Care of Digital Coach afneemt conform een ​​behandelovereenkomst met een Zorgverlener.

Voor deze verwerkingen heeft Super Brains BV een verwerkersovereenkomst gesloten met uw Zorgverlener.

 • Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy verklaring updaten indien onze activiteiten rondom data wijzigen. Als wij belangrijke wijzigingen doorvoeren zullen wij onze gebruikers hiervan op de hoogte brengen door middel van een bericht binnen het platform, een e-mail (verzonden naar het e-mailadres weergegeven in uw account) of door middel van een notificatie voorafgaand aan de doorvoering van de wijziging. Wij verzoeken u dan ook om regelmatig deze privacy verklaring te controleren voor de laatste versie. In het geval toestemming de grondslag is voor de desbetreffende verwerking, dan zal uw toestemming bij een wijziging indien nodig wederom worden gevraagd.

 •  Intrekking van toestemming

U heeft het recht om uw gegeven toestemming voor de verwerking ervan op elk moment in te trekken. U kunt in de instellingen bepalen welke gegevens u deelt met behandelaars. U kunt dit op elk moment wijzigen.

 

 • Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst en koopovereenkomst (aankopen in de webshop) ben je verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Anders kan de overeenkomst niet worden nagekomen.

 •  Geautomatiseerde besluitvorming

Super Brains BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Super Brains BV) tussen zit.

 • Gegevens delen met derden

Super Brains BV deelt in overleg met u gegevens met derden. Hieronder vallen onder meer zorgverzekeraars en SBGGZ. In Super Brains BV wordt u in een dialoogvenster gevraagd hiervoor toestemming te geven. In het dialoogvenster wordt aangegeven voor welke doeleinden deze gegevens worden gedeeld. Als deze toestemming niet wordt gegeven, vindt het delen van gegevens niet plaats.

 • Websites derden

Onze privacy verklaring ziet niet op websites, applicaties of software van derden waar in ons platform naar wordt verwezen. Indien wij via een link binnen ons platform of via de website verwijzen naar een derde partij, is de privacy policy van die derde partij van toepassing.

 • Cookies

Super Brains BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Wanneer cookies zijn geplaatst, zullen deze voor een periode van 12 maanden blijven bestaan.

 • Veiligheid

Super Brains BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

De risico’s ten aanzien van beveiliging worden door Super Brains op verschillende manieren in kaart gebracht. De applicatie blijft binnen de grenzen van acceptabele risico’s en is beschermd door verschillende beveiligingslagen. Elke zes maanden doen wij een PEN(etratie)-test om de veiligheid van ons platform te testen. Daarnaast voeren wij elk jaar een Risico Analyse uit ten behoeve van onze CE-certificering.

 • Hoe wij informatie beveiligen

Alle wachtwoorden en gevoelige data zijn in versleutelde (encryptie) vorm opgeslagen en wordt ook in deze versleutelde vorm tussen uw apparaat en onze servers verzonden.

Wij hanteren administratieve, technische en fysieke maatregelen die speciaal ontwikkeld zijn voor bescherming van de informatie die wij via het platform ontvangen. Deze beveiligingsmaatregelen variëren naar gelang de gevoeligheid van de gegevens die zijn verzameld, gebruikt en opgeslagen. Echter, wij kunnen niet altijd garanderen dat kwaadwillenden zich geen toegang tot het systeem verschaffen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor illegale handelingen van derden, zoals hackers.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de apparaten die worden gebruikt om toegang tot het platform te krijgen (zoals mobiele telefoons, tablets en laptops), voldoende te beveiligen en om geschikte beveiligingsinstellingen op deze apparaten te gebruiken. In het geval apparaten verloren, gesloten of vermist zijn, zouden onbevoegden mogelijk toegang tot uw account kunnen krijgen. Als u bij ons platform inlogt vanuit een openbaar apparaat, of het apparaat van iemand anders, dient u er zorg voor te dragen dat u uitlogt bij uw account (i) voordat u de sessie beëindigd, of (ii) indien u inactief bent voor meer dan een aantal minuten, omdat anders een volgende gebruiker van dat apparaat mogelijk toegang kan verkrijgen tot uw account en de informatie die daar in staat.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u onderaan de pagina kunt vinden.

 • Verwerking buiten de EER 

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. Als uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, zijn er passende waarborgen getroffen bijvoorbeeld concrete waarborgen op basis van “Modelclausules van de Europese Unie”.. Voor de doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER, voldoen wij dan ook aan de juridische kaders met een beschermingsniveau dat equivalent is aan de EU-wetgeving.

 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

 • Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens  

Heeft u vragen die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud ervan, of heeft u klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op met:

 

SUPER BRAINS BV 

De Vriesstraat 40

3261 PC Oud-Beijerland

info@superbrains.nl

KvK: 64792218

Functionaris gegevensbescherming:

Pim Lagrand
De Vriesstraat 40
3261 PC Oud-Beijerland
The Netherlands
fg@superbrains.nl

 

Clinical Safety Officer

Onze Clinical Safety Officer controleert onze klinische informatie. De aan Super Brains B.V. verbonden Clinical Safety Officer kan worden bereikt via:

Prof. Dr. Sandra Kooij
De Vriesstraat 40
3261 PC Oud-Beijerland
The Netherlands
s.kooij@superbrains.nl

Baas in eigen Brains.

Gratis downloaden: